Lao động, việc làm

Định mức lao động là điều kiện thúc đẩy năng suất lao động, cơ sở để lập kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất trong năm, đồng thời là căn cứ để trả công cho người lao động. Khi vấn đề quản lý lao động trong doanh nghiệp ngày càng được chú trọng với mục tiêu tạo lập những lợi ích bền vững, xây ...
Nội quy lao động có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Nội quy lao động là cơ sở để người sử dụng lao động hiện thực hóa quyền quản lý của mình nói chung và đảm bảo kỷ luật lao động nói riêng. Xuất phát từ tầm quan trọng đó,  để xây dựng được ...
Thỏa thuận bảo mật thông tin là văn bản được ký kết giữa công ty và người lao động nhằm bảo vệ thông tin kinh doanh - tài sản có giá trị đặc biệt, quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Thỏa thuận bảo mật thông tin tạo ra cơ chế kiểm soát người lao động nắm giữ bí mật không được tiết lộ ...
Quy chế tuyển dụng có vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển và quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Quy chế tuyển dụng được xây dựng nhằm đảm bảo những nguyên tắc trong tuyển dụng, quy trình tuyển dụng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. ...
Quy chế lương thưởng là văn bản do doanh nghiệp soạn thảo, ban hành quy định về vấn đề tiền lương và các khoản phải trả khác cho người lao động. Quy chế lương thưởng cần được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao ...
Cho thuê lại lao động là việc doanh nghiệp đã tuyển dụng người lao động điều phối người lao động làm việc cho người sử dụng lao động khác, người lao động chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Hiện nay, cho thuê lại lao ...
Đào tạo nghề là một trong những vấn đề cơ bản trong quan hệ lao động, là điều kiện để doanh nghiệp có thể sử dụng ổn định nguồn lao động chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu công việc. Pháp luật hiện hành bắt buộc việc đào tạo nghề phải được thể hiện thông qua Hợp đồng đào tạo nghề. Đây là văn bản thể ...
Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hợp tác. Để quá trình thương lượng, ký kết cũng như thực thi Thỏa ước ...
Quy chế dân chủ là một trong những văn bản nội bộ quan trọng của doanh nghiệp. Quy chế thể hiện các nội dung người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp ...
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về điều kiện lao động và các vấn đề liên quan. Hợp đồng lao động còn là văn bản ghi nhận việc người lao động được nhận vào làm việc trong một doanh nghiệp nào đó. Hơn nữa, hợp đồng lao động còn là bằng chứng pháp ...
Trước khi bắt đầu ký kết  hợp đồng lao động chính thức,  thông thường người lao động sẽ có một khoảng thời gian thử việc tại doanh nghiệp. Cơ chế nào  để đảm bảo được quyền lợi cũng như nghĩa vụ giữa các bên trong giai đoạn thử việc, khi mà hợp đồng lao động chưa được ký kết? Có thể thấy, cần có một ...
Trên cơ sở thỏa thuận thông qua thương lượng tập thể, Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được xem là cơ chế cân bằng lợi ích; đảm bảo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế mâu thuẫn, tránh xung đột giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay TƯLĐTT được đánh giá ...
1 2 3 4 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104