Doanh nghiệp - Thương mại

Quản trị doanh nghiệp theo pháp luật

 Quản trị doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cùng với chiến lược kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

Luật doanh nghiệp 2014 ra đời có những quy định mới, cung cấp các công cụ đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp. Hoạt động quản trị doanh nghiệp cần có sự tham mưu từ các chuyên gia pháp lý nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hợp pháp và đạt hiệu quả.

 Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp Dịch vụ tư vấn quản trị công ty theo pháp luật, bao gồm:

 

-  Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với chiến lược kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã.

-  Tư vấn mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý điều hành doanh nghiệp, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; các chức danh quản lý doanh nghiệp.

-   Tư vấn xây dựng, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm: Điều lệ của doanh nghiệp; Quy chế tổ chức quản lý điều hành của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Quy chế tổ chức điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp; Quy chế tổ chức quản trị điều hành của Ban kiểm soát; Quy chế kiểm toán nội bộ; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế khen thưởng và kỷ luật; Quy chế lương, thưởng; Quy chế đầu tư; Quy chế tài chính; Các văn bản phân cấp quản trị điều hành khác trong doanh nghiệp như: Quy chế hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Các quy chế hoạt động của các phòng ban nghiệp vụ...

-   Tư vấn hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp, bao gồm: điều kiện và trình tự thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp khác phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014;

-   Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quá trình quản trị nội bộ doanh nghiệp

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, với năng lực chuyên môn cao, chúng tôi sẽ đem đến cho Quý khách hàng sự hài lòng.

Các thông tin khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn dịch vụ

Hỏi đáp pháp luật

 (028) 38 991104

 (028) 38 991104